Regulamin sklepu internetowego Sklep Polegytravels

§ 1. Definicje

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://polegytravels.pl/sklep/

Sprzedawca –Aleksandra Gzyra-Abdelhalim, prowadząca działalność gospodarczą Aleksandra Gzyra-Abdelhalim, 05-870 Błonie, ul. Kolejowa 34, NIP 1181996161, REGON 523879148

§ 2. Kontakt ze Sprzedawcą

Adres e-mail: [email protected], nr. tel. +48663618881

§ 3. Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych (e-booki) opisanych na stronach Sklepu.
2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
3. Do korzystania ze Sklepu oraz treści cyfrowych zakupionych za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

  • dostęp do Internetu,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • przeglądarka plików .pdf.

4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.

§ 4. Zakupy w Sklepie

1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są cenami brutto.
2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane osobowe niezbędne do zrealizowania  zamówienia.
5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

§ 5. Płatności

1. W zależności od wyboru Kupującego, za złożone zamówienie można zapłacić:

   • za pomocą karty płatniczej: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro
   • przelewem online za pośrednictwem platformy płatniczej Paynow,
   • BLIKIEM,
   • Google Pay.

2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
3. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia.
4. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie rachunków elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

§ 6. Realizacja zamówienia

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
2. Termin realizacji zamówienia wynosi 3 dni robocze.
3. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą  czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
4. W przypadku treści cyfrowych zakupionych w Sklepie dostarczane są one drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail, po uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy (w przypadku umowy sprzedaży) albo w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych oraz umowy o świadczenie usług).
2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument,
chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, nie przysługuje w odniesieniu do umowy:

  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

W związku z powyższym nie jest możliwy zwrot treści cyfrowych (e-booków) dostarczonych do Kupującego od razu po weryfikacji płatności.

§ 8. Reklamacje

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt oraz treść cyfrową wolną od wad, jak również wykonać usługę w sposób należyty.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt, treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady) lub gdy usługa została wykonana w sposób nienależyty.
3. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, treści cyfrowej lub nienależyte wykonanej usługi powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenia.
4. Reklamacje dotyczące działania Sklepu lub wad produktów oraz treści cyfrowych należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
5. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni i zostanie przekazane Kupującemu drogą mailową, na adres e-mail, z którego Sprzedawca otrzymal reklamację.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego
   należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów
   znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim
   Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem
   polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem:
   https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 9. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

  • zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

3. Odbiorcami danych osobowych Kupującego są: urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, dostawca hostingu, dostawca systemu do fakturowania, dostawca systemu mailingowego.
4. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży lub skontaktowania się ze Sprzedawcą.
5. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:

  • przestanie obowiązywać umowa sprzedaży zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
  • na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
  • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;
  • zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

6. Kupującemu przysługuje prawo żądania:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania danych osobowych,
  • usunięcia danych osobowych,
  • ograniczenia ich przetwarzania,
  • przeniesienia danych do innego administratora, a także prawo:
  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną
   sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

7. W celu realizacji swoich praw dotyczących ochrony danych osobowych, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych kontaktowych z § 2 Regulaminu.
8. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies.
9. Szczegóły związane z danymi osobowymi opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://polegytravels.pl/polityka-prywatnosci/

§ 10. Zastrzeżenia

1. Każde składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
2. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.
3. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

§ 11. Prawa własności intelektualnej

1. Sprzedawca poucza Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu, treści cyfrowe dostępne w Sklepie, elementy produktów fizycznych (np. projekty graficzne), mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.